Privacy Policy

PLINQ BV BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In het kader van onze dienstverlening, wanneer u een abonnement neemt, een product bestelt, u zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, u gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met een onderdeel van PLINQ BV, legt PLINQ BV gegevens vast. PLINQ BV acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. PLINQ BV conformeert zich daarom aan zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) en E-mail Marketing Associatie Nederland (Emma).

Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. PLINQ BV zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst/dienst betrokken zijn. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. PLINQ BV is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Overzicht van de belangrijkste verwerkingen

Hieronder vindt u een algemeen overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen staan. Het doel van het overzicht is om u in één oogopslag een goed beeld te geven van de gegevens die we van u verwerken als u onze telefoon-, internet- en televisiediensten gebruikt.

Wij verwerken ook gegevens van u op onze websites, in onze winkel en in onze apps. Dit staat niet in dit overzicht. Voor een volledig beeld raden wij u om onze privacy verklaring helemaal te lezen. Daarin kunt u ook lezen hoe wij uw gegevens binnen PLINQ BV delen en wat ons beleid is voor het delen van uw gegevens met derden.

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:
•    Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, netwerkplanning, -beheer en -beveiliging
•    Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals bijvoorbeeld het bewaren van facturen voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst
•    Gerechtvaardigd belang – deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop
•    Toestemming – zoals bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde marketing en verkoop

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•    Voor- en achternaam
•    Voorletter(s)
•    Geslacht
•    Geboortedatum
•    Adresgegevens
•    Gebruikersnaam
•    Telefoonnummer(s) en/of mobiel telefoonnummer
•    E-mailadres(sen)
•    IBAN
•    Overige persoonsgegevens en andere informatie die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
•    Gegevens over uw activiteiten op onze website
•    Accountnaam (loginnaam)
•    IP-adres(sen)
•    Logbestanden van de internetverbinding, e-mailverkeer en telefonieverkeer
•    CV (bij een sollicitatie)
•    Interesses (bij een sollicitatie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

PLINQ BV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:
•    Het afhandelen van uw betaling
•    Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan u.
•    U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•    Eventuele storingen te verhelpen of  uw klacht te behandelen
•    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•    Om u te informeren welke diensten wij op uw adres leveren via de postcodecheck
•    Om goederen en diensten aan u te leveren
•    Te controleren of u meerderjarig bent bij de aanvraag van een dienst
•    PLINQ BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

•    PLINQ BV verwerkt ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
•    Om uw sollicitatie af te handelen

Hoe lang we gegevens bewaren
PLINQ BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Met uitzondering van de gegevens die wij langer dienen te bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

PLINQ BV is op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen verplicht haar financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Hieronder vallen ook alle facturen en alle persoonsgegevens die hierop vermeld staan.

Delen met anderen
PLINQ BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PLINQ BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt PLINQ BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

PLINQ BV is gerechtigd uw persoonsgegevens te delen met het incassobureau indien er sprake is van betalingsachterstand. Wanneer na herinnering of aanmaning geen betaling is voldaan zijn wij genoodzaakt dit uit handen te geven. U zult hierover voorafgaand geïnformeerd worden.

PLINQ BV is op grond van het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie verplicht elke dag gegevens uit haar klantenbestand te verzenden naar het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Het CIOT beheert deze gegevens voor opsporingsdiensten, veiligheids- en
inlichtingendiensten zodat zij de persoonsgegevens kunnen koppelen aan IP-adressen, telefoonnummers en email-adressen.

PLINQ BV is ook op grond van de Telecommunicatiewet en het Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en diensten verplicht ervoor te zorgen dat de overheid haar netwerk kan aftappen. PLINQ BV heeft voor de naleving van haar verplichtingen jegens politie en justitie de primaire contacten uitbesteed aan de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP). De NIBP is voor PLINQ BV het uitvoeringsinstituut voor tapbevelen zoals vastgelegd in de Telecommunicatiewet.

In kaart brengen websitebezoek
PLINQ BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar klantenservice@PLINQ BV.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. PLINQ BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
PLINQ BV kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden. Het is raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage en wijzigingen van uw gegevens

Wilt u inzage in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met PLINQ BV. U kunt ons bereiken op één van onderstaande wijzen:
    Website:                      www.plinq.nl
    Email:                           klantenservice@plinq.nl
    Telefoonnummer:     088-7768444
    Bezoekadres:              Prins Hendrikstraat 9, 7721CZ Dalfsen
    Postadres:                    Antwoordnummer 77200, 7720VB Dalfsen

Beveiliging
PLINQ BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@plinq.nl
Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01-05-2021.